Правила користування

П Р А В И Л А
користування Звенигородською центральною районною бібліотекою ім.Ю.С.Кримського


1. ЗАГАЛЬНІ ІІОЛОЖЕННЯ
1.1. “Правила користування Звенигородською бібліотекою імені Ю.С. Кримського” розроблені у відповідності до Законів України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про культуру”, “Про захист персональних даних”, “Типових правил користування бібліотеками в Україні” із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06. 2001 за № 538/5729 та у відповідності зі “Статутом Звенигородської центральної районної бібліотеки ім.Ю.С.Кримського”.
1.2. Бібліотека є інформаційним, культурним, освітнім закладом, центральною книгозбірнею міста Звенигородки, має упорядкований універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.
1.3. Діяльність Бібліотеки базується на принципах демократії, гуманізму, загальнодоступності, реалізації прав громадян на вільний доступ до інформації.
2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, що може бути у формі: через абонемент (у тому числі міжбібліотечний), обслуговування в читальних залах, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
2.3. Користувачі бібліотеки мають право:
- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат ;
- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки.
- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі - МБА);
- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 10 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
Термін користування документами на прохання користувача може бути подовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.6. Література з читального залу, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін. Поштові витрати на пересилку документів сплачують користувачі.
2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7. Правил.
2.9. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, що встановлюються бібліотекою.
Крім основних, бібліотека надає додаткові платні послуги. Їх перелік затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року
1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”.
3.ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Користувач при записі до бібліотеки зобов’язаний ознайомитись з “Правилами користування бібліотекою імені Ю.С. Кримського”, підтвердити зобов’язання їх виконувати підписом в читацькому формулярі та надати персональні дані про себе для заповнення читацького формуляра або іншого облікового документа.
3.2. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їх кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.7. Користувачі мають бути з працівниками взаємно ввічливими, дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні бібліотеки категорично заборонено.
Користувачі зобов’язані виконувати Правила користування бібліотекою, бережливо ставитись до її фондів та майна, своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, чемно ставитись до працівників та інших відвідувачів бібліотеки.
В разі навмисного пошкодження або викрадення видань із бібліотечного фонду, користувач несе кримінальну відповідальність за вчинений злочин згідно чинного законодавства України і позбавляється права користування послугами бібліотеки.Про таке порушення бібліотека повідомляє адміністрацію за місцем роботи або навчання користувача.
4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ В НАДАННІ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ
Бібліотека зобов’язана:
4.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, в тому числі і додаткових платних.
4.2.Створювати умови для використання фондів з метою оперативного задоволення запитів користувачів: на абонементі, в читальному залі, Інтернет – центрі; надавати допомогу в підборі потрібних документів.
4.3.Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні послугами бібліотеки, сприяти підвищенню культури читання.
4.4.Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами.
4.5.Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
4.6.Враховувати запити користувачів при формуванні фондів інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

4.9. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси без їх згоди відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.